Intrebari frecvente

1In cazul in care un cabinet veterinar este inregistrat si isi desfasoara activitatea in mediul rural, intr-un sat, dar care se afla in administrația primariei unui oras, acest cabinet este eligibil?
Conform Ghidului Solicitantului aferent Masurii 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, spaţiul rural eligibil in accepţiunea Axei 3 si implicit a acestei masuri, cuprinde totalitatea comunelor ca unitaţi administrativ teritoriale impreuna cu satele componente. Satele aparţinatoare de orase si zonele periurbane nu sunt eligibile. Prin urmare, cabinetul veterinar menționat de dumneavoastra nu este eligibil.
2Se pot achiziționa, prin Masura 112, oi cu factura daca vânzatorul si cumparatorul sunt rude, având in vedere faptul ca nu trebuie sa se intocmeasca dosar de achizitii?
Conform Planului de Afaceri aferent Masurii 112, trebuie sa demonstrați ca cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitaţii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploataţiei, astfel: a. achiziţionarea de teren pentru desfasurarea activitaţilor agricole; b. construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru producţia agricola la nivel de exploataţie, incluzându-le si pe cele pentru protecţia mediului; c. achiziţionarea, inclusiv in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalaţii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate; d. achiziţionarea de animale si dupa caz, a cotei de producţie; e. plantarea si replantarea plantelor perene. Prin urmare, puteți achiziționa ovine sau oricare dintre cele mentionate mai sus atâta timp cât acoperiți (cu documente fiscale) procentul de 30% din sprijinul financiar oferit.
3In cadrul Masurii 313, o organizație non-guvernamentala/ fundație poate solicita sprijin pentru componenta a), respective construcția unei pensiuni turistice sau agroturistice?
In cazul solicitantilor de tip ONG care doresc sa obțina finanțare in cadrul Masurii 313 “Incurajarea activitaților turistice”, scopul si obiectivele asociaţiei si fundaţiei/ ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitara) prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitaţile care vizeaza proiectul, activitaţi de interes public si negeneratoare de profit. Va citam din Ghidul Solicitantului: “In cazul comunelor, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara si ONG-urilor se va demonstra necesitatea si oportunitatea economica a investiţiei. ONG-urile, comunele si ADI-urile sunt beneficiari eligibili in condiţiile in care aplica pentru proiecte de interes public si negeneratoare de profit, de tipul celor din componenta c si d.” Asadar, un solicitant de tip ONG nu este eligibil pentru finanțare prin Masura 313, in cazul in care solicita sprijin pentru construcția unei pensiuni turistice sau agroturistice.
4Am dori sa depunem un proiect pe Masura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”. Prin acest proiect dorim sa facem o ciupercarie. Aceasta afacere dorim sa o dezvoltam intr-o fosta construcție a unui CAP. Va rog sa imi spuneți care suprafața se trece in proiect: suprafața pe care este asezata construcția sau suprafața totala care se foloseste pentru plantat (in interiorul construcției se vor aseza rafturi/ lazi pe mai multe etaje)?
In cazul in care prin Planul de afaceri va propuneți sa realizați o ciupercarie intr-o cladire, trebuie sa va asigurați ca aceasta este favorabila unui asemenea tip de cultura. In Planul de afaceri, suprafața luata in calcul trebuie sa fie suprafața cumulata de pe fiecare etaj, iar determinarea dimensiunii economice a ciupercariei va lua in calcul caracteristicile sistemului de cultura practicat (numarul de cicluri/an, modul de asezare a substratului in spaţiu), conform urmatoarei formule de calcul: Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) a unei ciupercarii = numarul UDE aferent suprafeţei spaţiului de cultura.
5Ce condiţii trebuie să îndeplinească o întreprindere pentru a fi încadrată, conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, în categoria IMM-urilor?
Potrivit art 3, alin.(1) al Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, " Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans."
6Dacă o întreprindere are 7 angajaţi şi o cifră de afaceri de 2.500.000 Euro, în ce categorie de IMM se încadrează?
Întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor mici, în conformitate cu prevederile Recomandării CE nr. 361/2003 privind definiţia întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, care prevede că: - în cadrul categoriei de IMM, o întreprindere mică este definită ca întreprinderea care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau deţine active totale care nu depăşesc 10 milioane Euro. - în cadrul categoriei de IMM, o microîntreprindere este definită ca o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală sau deţine active totale care nu depăşesc 2 milioane Euro.
7Pentru încadrarea unei firme într-o categorie (autonomă, parteneră, legată) se ţine cont la calcularea datelor firmei şi de părţile sociale pe care asociatul(ţii) acesteia (persoane fizice) le deţin în alte firme??
În conformitate cu prevederile, art.4^4, alin (4) din Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, "Întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi: a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective. Prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente".
8Dacă domeniul principal de activitate pe care-l desfăşurăm nu este eligibil pentru a aplica în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE), Axa Prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, dar avem, în secundar, o altă activitate eligibilă putem aplica în cadrul schemelor de finanţare pentru investiţii tangibile şi intangibile destinate IMM??
Dacă domeniul principal de activitate nu este eligibil în cadrul POS CCE, Axa Prioritară 1, se poate aplica pe un cod CAEN secundar, cu condiţia să fie eligibil şi înscris în certificatul constatator. Totodată sunt eligibile în cadrul proiectului, activităţile auxiliare codului principal al proiectului, prin intermediul cărora se asigură producerea şi realizarea bunurilor şi serviciilor consumabile folosite în fluxul de producţie aferent activităţii economice pentru care se solicită finanţare. Trebuie însă ca şi această activitate să fie consemnată în Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângăTribunalul unde îşi are sediul solicitantul.
9Achitarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) este o cheltuială eligibilă pentru proiectele depuse în cadrul POS CCE, Axa Prioritară 1?
Conform prevederilor HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, plata TVA este considerată cheltuială neeligibilă pentru finanţare.